top of page

Polityka prywatności

Serwisu Internetowego www.kuchniaklasyka.pl

Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności w serwisie internetowym udostępnianym pod adresem www.kuchniaklasyka.pl (dalej zwanym „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

I. Wprowadzenie 

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, informacje o odbiorcach danych osobowych, profilowaniu oraz stosowania plików cookies i narzędzi analitycznych. Polityka prywatności ma charakter informacyjny.

2. Słowa oraz wyrażenia użyte w polityce prywatności, które rozpoczynają się dużą literą, mają znaczenie zgodne z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego Kuchni Klasyka (dalej zwanym jako: „Regulamin”), dostępnym w Serwisie Internetowym.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „Rozporządzenie RODO”). Tekst Rozporządzenia RODO znajduje się pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Administratorem danych osobowych jest firma So-Berry Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy 10-450) przy ulicy Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76/312, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000748525, posługującą się numerem NIP 926-168-15-06 oraz numerem REGON 381279231, adres poczty elektronicznej: zamowienia@kuchniaklasyka.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.

5. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych dostępny także pod adresem poczty elektronicznej: odo@kuchniaklasyka.pl.

II. Postanowienia ogólne

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa może skutkować niemożliwością korzystania z Serwisu Internetowego lub też odmową zawarcia umowy i wykonania Usługi.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszą polityką prywatności, które są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla użytkownika, którego dane dotyczą;

  • zbierane w konkretnych, wyraźnych, zgodnych z prawem celach;

  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w zakresie których są przetwarzane;

  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, Administrator podejmuje działania, aby dane nieprawidłowe zostały usunięte lub sprostowane;

  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu;

  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

III. Cele, podstawy prawne, zakres i okres przetwarzania danych osobowych

 

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w Serwisie Internetowym:

a) w celu  wykonania umowy o świadczenie Usługi lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz dane dotyczące świadczenia Usług: adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), kod do domofonu oraz dane dotyczące zdrowia. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres działalności/siedziby oraz NIP. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;

b) w celu marketingu bezpośredniego: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasową historię Zamówień w Serwisie Internetowym. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Administrator nie przetwarza danych w celu marketingu bezpośredniego, jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi skuteczny sprzeciw;

 

c) w celu marketingu usług i produktów Administratora oraz partnerów Administratora: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;

 

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz dane dotyczące świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość oraz w przypadku Klientów, którzy podali te dane – dane dotyczące zdrowia (alergiach lub chorobach), numer rachunku bankowego, a w przypadku Klientów nie będących konsumentami także: firmę, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz NIP. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą;

 

e) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości (Dz.U.2019.351 tj. z dnia 2019.02.22). Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, firmę oraz NIP, numer rachunku bankowego. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą (okres wymagany przepisami prawa).

3. Administrator korzysta z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz w celu marketingu usług i produktów Administratora i partnerów Administratora (po wyrażeniu zgody). Profilowanie polega na automatycznej prognozie zachowania osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, poprzez analizę czynności podejmowanych przez daną osobę w Serwisie Internetowym (np. zainteresowanie konkretną Usługą, składane Zamówienia). Administrator dokonuje profilowania, aby móc zaproponować najodpowiedniejszą do potrzeb Klienta i najbardziej satysfakcjonującą go Usługę.

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 

a) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie  z warunkami wskazanymi w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych, jeśli jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora;

 

b) cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;

 

c) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, wtedy Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów;

 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 tj. z dnia 2019.09.19). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2. W celu realizacji danego prawa prosimy o kontakt pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail odo@kuchniaklasyka.pl

3. Cofnięcie zgody obowiązkowej wiąże się z koniecznością zaprzestania korzystania z usług Usługodawcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom zewnętrznym, z których usług Administrator korzysta w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz realizacji zawieranych umów, w zakresie niezbędnym do realizacji celu.  Do odbiorców danych osobowych należą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, zaliczające się do następujących kategorii:

 

a) przewoźnicy – Administrator udostępnia dane osobowe Klienta przewoźnikowi, który realizuje dostawę w ramach zawartej umowy o świadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia;

 

b) dostawcy usług marketingowych;

 

c) dostawcy usług dietetycznych – Administrator może skorzystać z usług dietetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi;

 

d) dostawcy usług księgowych i prawnych – w szczególności kancelaria prawna, biuro księgowe, inspektor ochrony danych, firma windykacyjna;

 

e) dostawcy usług: rozwiązań informatycznych, technicznych, organizacyjnych – w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego oraz poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych, wysyłki sms i mailingu;

 

f) dostawcy pozostałych usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu Serwisu Internetowego oraz świadczeniu Usług. Podmioty te działają na zlecenie Administratora albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

 

2. Administrator przekazuje dane odbiorcom danych wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

VI. Pliki cookies, narzędzia analityczne

1. Pliki cookies to niewielkie informacje wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

 

2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na teleinformatycznym urządzeniu końcowym oraz posiadającym do nich dostęp jest Administrator.

 

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w celach:

 

a) realizacja funkcjonalności Serwisu Internetowego, m.in. rozpoznawanie Usługobiorców jako zalogowanych,  utrzymywanie sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych (np. statystyk);

 

b) analityka i dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych;

 

c) tworzenie statystyk;

 

d) zapamiętanie Usług dodawanych do koszyka, lokalizacji;

 

e) personalizacja treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie Internetowym;

 

f) remarketing.

 

4. W braku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w tym zakresie.

 

5. Administrator może korzystać z narzędzi analitycznych:

 

a) usług Google Analytics – narzędzie Google służące do analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników na stronie internetowej. Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o aktywności na stronie Serwisu Internetowego, poprzez instalację dodatku do przeglądarki, udostępnianego przez firmę Google Inc. pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;

 

b) usług Google Adwords – usługa remarketingu na podstawie analizy plików cookie gromadzonych na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkowników. Możliwe jest ograniczenie lub wyłączenie zapisywania plików cookie przez Google poprzez instalację dodatku ze strony www.google.com/settings/ads/plugin 

 

c) usługi Piksel Facebook – jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Możliwe jest zablokowanie udostępniania tych informacji poprzez dokonanie na koncie Facebook odpowiednich ustawień.

VII. Zmiany w polityce prywatności

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej polityki prywatności Administrator w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności prześle aktualizację np. wysyłając wiadomość e-mail.

bottom of page